admin összes bejegyzése

AML 41/1 (2024) – szerkesztés alatt

TARTALOMJEGYZÉK

Balog Imre, Pintér Miklós: Folytonos általánosított játékok

Pusztaházi Luca Sára, Eigner György, Csiszár Orsolya: Paraméteres aktivációs függvény és jelentősége a neurális hálók értelmezhetőségében

 

INDEX

Imre Balog, Miklós Pintér: Continuous generalized games

Luca Sára Pusztaházi, György Eigner, Orsolya Csiszár: Parametric activation function and its significance in the interpretability of neural networks

 

 

AML 40/1 (2023)

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Soós Anna, Szenkovits Ferenc: Kassay Gábor (1956–2021) életpályája

Kassay Sándor: Édesapámról

Kolumbán József: Kassay Gábor tudományos tevékenységéről

Kassay Gábor publikációi

Mezei Ildikó Ilona: Varga Csaba (1959–2021) életpályája

Kristály Sándor: Varga Csaba tudományos tevékenysége

Varga Csaba publikációi

Kása Zoltán: Matematika magyarul a kolozsvári egyetemi oktatásban

Illés Tibor: Hogyan írtunk cikkeket Kassay Gáborral?

Németh Sándor, Németh Sándor Zoltán: Izoton vetítések és alkalmazásaik

Makó Zoltán, Salamon Júlia: Korrelált egyensúly a fuzzy játékokban

INDEX

Foreword

Anna Soós, Ferenc Szenkovits: Gábor Kassay (1956–2021)

Sándor Kassay: About my Father

József Kolumbán: The scientific activity of Prof. Gábor Kassay

Publications of Gábor Kassay

Ildiko Ilona Mezei: The carrier of Csaba Varga

Alexandru Kristály: The scientific activity of Csaba Varga

Publications of Csaba Varga

Zoltán Kása: The Hungarian-language Mathematics higher education in Cluj after 1945

Tibor Illés: How did we write articles with Gábor Kassay?

Alexander B. Németh, Sándor Zoltán Németh: Isotone projections and their applications

Zoltán Makó, Júlia Salamon: Correlated equilibria in fuzzy games

AML 39/1 (2022)

TARTALOMJEGYZÉK

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2021. évi díjazottja: Szeidl László

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2022. évi díjazottja: Csendes Tibor

A Farkas Gyula emlékdíj 2021. évi díjazottjai: Balázs István, Boldog Péter, Lovas Attila, Varga Bálint

A Farkas Gyula emlékdíj 2022. évi díjazottjai: Baráth Dániel, Cseh Ágnes, Horváth Markó, Juhász Nóra

Baár Tamás, Luspay Tamás: Dinamikus rendszerek szétcsatolása be-és kimeneti transzformációkkal

Békési József, Dósa György, Galambos Gábor: Páros munkák ütemezése korai és késői befejezés büntetésével – Egy bonyolultságelméleti eredmény

Dornai Zsófia, Pintér Miklós: Lényeges koalíciók nem kiegyensúlyozott játékok esetén

Csóka Péter: A klíringmátrixok egyértelműsége pénzügyi hálózatokban

Barna Imre Ferenc, Mátyás László, Hriczó Krisztián: A fűtött határréteget leíró egyenletrendszer önhasonló megoldásai

INDEX

Jenő Egerváry Prize recipient in 2021: László Szeidl

Jenő Egerváry Prize recipient in 2022: Tibor Csendes

Tamás Baár, Tamás Luspay: Decoupling of dynamical systems by input and output transformations

József Békési, György Dósa, Gábor Galambos: On minimizing total earliness and tardiness of coupled-tasks – A complexity result

Zsófia Dornai, Miklós Pintér: Essential coalitions for non-balanced games

Péter Csóka: On the uniqueness of clearing matrices in financial networks

Imre Ferenc Barna, László Mátyás, Krisztián Hriczó: Self-similar solutions of the incompressible boundary layers with viscous heat conduction

AML 38/1 (2021)

TARTALOMJEGYZÉK

Vizvári Béla köszöntése

Csizmadia Zsolt, Takács Szabolcs, Vizvári Béla, Nyolc kérdés, kétszer nyolc válasz

Tóth János, Borsószemek a falról

Kovács Gergely, Vizvári Béla, Segélycsomagok kiszállítása katasztrófa után teherautó-drón tandemmel

T. Kárász Judit, Takács Szabolcs, Adaptív tesztek minimális hosszának, hibájának, értékelési szintjének és a megoldók számának összefüggései – általános megoldási aránnyal

Kovács Gergely, Sam Mosallaeipour, Mazyar Ghadiri Nejad, Vizvári Béla, Kételemű ciklusok egyutas gyártórészlegben

Nagy Benedek, Digitális távolságok a háromszögrácson

Papp Dávid, Polinomiális optimalizálási feladatok és relaxációik

Kosztyán Zsolt Tibor, Szalkai István, Kurbucz Marcell Tamás, Szinergiák hatása a szoftverfejlesztési projektekben

Mihálykó Csaba, Mihálykóné Orbán Éva, Gyarmati László, A Thurstone módszer általánosításai

Mihálykó András, Ritkasági matroidokról

 

INDEX

Greetings to Béla Vizvári

Zsolt Csizmadia, Szabolcs Takács, Béla Vizvári, Eight questions, eight answers twice

János Tóth, Water drops off a duck’s back

Gergely Kovács, Béla Vizvári, Transportation of relief items after disaster by a truck-drone tandem

Szabolcs Takács, Judit Kárász T., The relationships of the minimum length, error, evaluation levels and number of respondents of adaptive tests with general solution probability

Gergely Kovács, Sam Mosallaeipour, Mazyar Ghadiri Nejad, Béla Vizvári, Computational analysis for flow shop automated manufacturing cells

Benedek Nagy, Digital distances on the triangular grid

Dávid Papp, Polynomial optimization problems and their relaxations

Zsolt Tibor Kosztyán, István Szalkai, Marcell Tamás Kurbucz, Synergies in software project scheduling

Csaba Mihálykó, Éva Orbán-Mihálykó, László Gyarmati, On the generalizations of the Thurstone method

András Mihálykó, About count matroids

 

AML 37/2 (2020)

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Dr. Pap Gyula emlékére (1954-2019)

Szigeti Ferenc emlékére (1945-2019)

A QP Akadémiai Kiválóság Díj 2020. évi díjazottja: Röst Gergely

A Prékopa András-díj 2020. évi díjazottja: Szántai Tamás

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2019. évi díjazottja: Temesi József

Az Egerváry Jenő emlékplakett 2020. évi díjazottja: Deák István

A Gyires Béla-díj 2020. évi díjazottja: Csomós Petra

A Farkas Gyula emlékdíj 2020. évi díjazottjai: Berend Gábor, Fekete Imre, Molontay Roland és Rigó Petra Renáta

Temesi József: Páros összehasonlítások a döntéshozatalban

Csató László: Sportbajnokságok tervezése: Tanulságok a férfi kézilabda Bajnokok Ligájából

Homolya Viktor, Vinkó Tamás: Befolyás terjedés optimumainak hálózatáról

Bessenyei István: Technikai haladás a közepes fejlettség csapdájában

Berde Éva, Kuncz Izabella: Ha elmúlt ötvenöt éves, megmondja az életkorát? – Az Oszkár sofőrök viselkedésének modellezése

Gera Imre, London András: Gráf alapú dimenzióredukciós heurisztikák részvénypiaci korrelációs mátrixokra

Pluhár András: Lineáris egyenletrendszerek konzisztenciájának kombinatorikai jelentései

Csóka Péter, Kondor Gábor: Csődszabályok pénzügyi hálózatokban

Szabó Balázs, Sebestyén Tamás: Egyensúlyi ár oligopolisztikus versenykörnyezetben, tökéletlen informáltság esetén

Gerencsér Balázs, Gerencsér László: Általánosított relatív konszenzus – éles konvergenciatételek

Darvay Zsolt, Rigó Petra Renáta, Szénási Eszter: Új keresési irányra épülő belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra

Péterfalvi Ferenc, Recski András: Egy villamosságtani probléma, matroidelméleti megoldással és statikai következménnyel

Győrffy Lajos: Párosítási stratégiák pozíciós játékokon

Szabó Sándor, Sztojkovics Dóra: Lineáris programok a maximális élsúlyú klikk problémára

Bertók Botond: Hibrid adatszerkezet halmazműveletek hatékony implementálásához

Tamás Ambrus, Csáji Balázs Csanád: Sztochasztikus garanciák bináris klasszifikációhoz

 

INDEX

Preface

In memoriam Dr. Gyula Pap (1954-2019)

In memoriam Ferenc Szigeti (1945-2019)

QP Academic Excellence Award recipient in 2020: Gergely Röst

András Prékopa Prize recipient in 2020: Tamás Szántai

Jenő Egerváry Prize recipient in 2019: József Temesi

Jenő Egerváry Prize recipient in 2020: István Deák

Béla Gyires Prize recipient in 2020: Petra Csomós

Gyula Farkas Prize recipients in 2020: Gábor Berend, Imre Fekete, Roland Molontay and Petra Renáta Rigó

József Temesi: Paiwise comparisons for decision making

László Csató: How to design hybrid tournaments: lessons from the men’s handball champions league

Viktor Homolya, Tamás Vinkó: On the optima networks of influence maximization

István Bessenyei: Technical progress in the middle-income growth trap

Éva Berde, Izabella Kuncz: Who are interested in revealing their age?

Imre Gera, András London: Graph-based dimension reduction heuristics to stock correlation matrices

András Pluhár: The combinatorial meaning of the consistency of systems of linear equations

Péter Csóka, Gábor Kondor: Bankruptcy rules in financial networks

Balázs Szabó, Tamás Sebestyén: Price equilibrium under oligopolistic circumstances in case of imperfect information

Balázs Gerencsér, László Gerencsér: Generalized ratio consensus – tight bounds on convergence rate

Darvay, Petra Renáta Rigó, Eszter Szénási: Interior-point algorithm for linear optimization based on a new search direction

Ferenc Péterfalvi, András Recski: A problem in electric network theory, its solution via matroid theory and a corollary in statics

Lajos Győrffy: Pairing strategies on positional games

Sándor Szabó, Dóra Sztojkovics: Linear programs for the edge weighted maximum clique problem

Botond Bertók: Hybrid data structure for efficient implementation of set operations

Ambrus Tamás, Balázs Csanád Csáji: Stochastic guarantees for binary classification

 

AML 37/1 (2020)

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Stoyan Gisbert emlékére (1942-2018)

A Farkas Gyula Emlékdíj 2019. évi díjazottja: Györgyi Péter

Bergmann Júlia, Molontay Roland, Szabó Mihály, Szekrényes Dóra Laura: Kreditrendszerű képzések mintatanterveinek és előtanulmányi hálóinak elemzése a hazai matematika alapszakok példáján

Bihary Zsolt, Nagy Noémi, Simon L. Péter: Hálózati modell együttes csődvalószínűségek meghatározására

Szathmáry László: Egy gyakori zárt mintákat és gyakori generátorokat kereső vertikális algoritmus

Bischof Barbara Hajnalka, Kiss Attila Elemér: Kézzel írt számjegyeket felismerő neuronháló robusztussági vizsgálata

INDEX

Preface

In memoriam Gisbert Stoyan (1942-2018)

Gyula Farkas Prize recipient in 2019: Péter Györgyi

Júlia Bergmann, Roland Molontay, Mihály Szabó, Dóra Laura Szekrényes, Analyzing the curricula and prerequisite networks of Hungarian mathematics BSc programs

Zsolt Bihary, Noémi Nagy, Péter L. Simon, Network model for joined default probabilities

László Szathmáry, A vertical algorithm for finding frequent closed itemsets and frequent generators

Barbara Hajnalka Bischof, Attila Elemér Kiss, Bobustness testing of neural network for handwritten digit recognition

Alkalmazott Matematikai Lapok 37 (2020) 1. szám – kivonat

AML 36/2 (2019)

Ez a kötet a Bolyai János Matematikai Társulat, a győri Széchenyi István Egyetem, valamint az MTA SZTAKI által 2016. június 1-3. között Győrben megrendezett Alkalmazott Matematikai Konferencián elhangzott előadások anyagából összeállított válogatás.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztősége ezúton is köszöni Gerencsér Lászlónak és Csáji Balázs Csanádnak, hogy e különszám vendégszerkesztőiként segítettek a szám elkészültében.

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Bodó Ágnes: SIS típusú járványterjedés vizsgálata hipergráfokon

Gáspári Zoltán: Kísérletileg meghatározott, belső dinamikát tükröző fehérjeszerkezeti sokaságok: előállítás, elemzés és biológiai relevancia

Izsák Ferenc, Szekeres Béla János: Törtrendű diffúzió modelljei és szimulációja

Perczel György, Erőss Loránd, Fabó Dániel, Gerencsér László, Hajnal Boglárka, Szabó Csilla, Vágó Zsuzsanna, Wittner Lúcia: Epilepsziás agyi hálózatok egysejt-aktivitásának jellemzése Hawkes-folyamatok segítségével

Nagy Kem Gyula: Összekapcsolt, axiális irányban mozgó szál hálózatok merevségének jellemzése gráfokkal

Banyár József: A pénzügyi termékek ára

Győrfi-Bátori András, Mihálykó Csaba, Mihálykóné Orbán Éva: Diszkrét kockázati modell általános befizetési ráta mellett

Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba, Kajtár Patrik: Általánosított Thurstone-módszer alkalmazásokkal

Bíró József, Gyulyás András, Rétvári Gábor, Kőrösi Attila, Heszberger Zalán, Majdan András: Navigáció hálózatokban Bolyai János geometriája segítségével

Csáji Balázs Csanád: Szimmetria és konfidencia

Kőrösi Attila, Rétvári Gábor: A csomagtovábbítás skálázhatósága: korlátok és optimumok

Kóczy Á. László: Döntési befolyás az Európai Unió Tanácsában: Mit hozhat a Brexit?

INDEX

Preface

Ágnes Bodó, SIS epidemic propagation on hypergraphs

Zoltán Gáspári, Protein structural ensembles reflecting internal dynamics: generation, evaluation and biomedical relevance

Ferenc Izsák, Béla János Szekeres, Modeling and simulation of fractional diffusion

György Perczel, Loránd Erőss, Dániel Fabó, László Gerencsér, Boglárka Hajnal, Csilla Szabó, Zsuzsanna Vágó, Lúcia Wittner, Modeling single-unit activity of epileptic brain networks using Hawkes processes

Gyula Nagy Kem, Characterization of the cross-linked fibrils under axial motion constraints with graphs

József Banyár, The price of financial products

András Győrfi-Bátori, Csaba Mihálykó, Éva Orbán-Mihálykó, A discrete Sparre Andersen risk model with general income rate

Éva Orbán-Mihálykó, Csaba Mihálykó, Patrik Kajtár, A generalization of the Thurstone method with applications

Jószef Bíró, András Gulyás, Gábor Rétvári, Attila Kőrösi, Zalán Heszberger, András Majdan, Navigation in networks by the Bolyai-Lobachevsky hyperbolic geometry

Balázs Csanád Csáji, Symmetry and confidence

Attila Kőrösi, Gábor Rétvári, On the scalability of hop-by-hop packet routing: tight bounds and optimal address spaces

László Á. Kóczy, Power distribution in the council of the European Union: What a difference will Brexit make?

Alkalmazott Matematikai Lapok 36 (2019) 2. szám – kivonat

AML 36/1 (2019)

Ez a szám a 2017. június 14-16. között Cegléden megrendezett XXXII. Magyar Operációkutatási Konferencia második kötete. A konferencia első kötete az Alkalmazott Matematikai Lapok előző száma volt.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztősége ezúton is köszöni Bozóki Sándornak, Fleiner Tamásnak, Illés Tibornak és Tasnádi Attilának, hogy e különszám vendégszerkesztőiként segítettek a szám elkészültében.

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó

Ágoston Kolos Csaba, Biró Péter: Egészértékű programozás használata közös kvótás egyetemi felvételi feladatokra

Biró Péter: Vesecsereprogramok matematikája

Király Tamás, Mészáros-Karkus Zsuzsa: Erősen népszerű párosítás keresése bizonyos páros preferenciarendszerekben

Fleiner Tamás, Romsics Erzsébet: Igazságos tortaosztási algoritmusok egyenlő és nemegyenlő felosztási arányokon

Forgó Ferenc: Kétkiszolgálós, nem növekvő, egyszerű, lineáris torlódási játékok puha korrelált egyensúlyának kényszerítési értékéről

Petróczy Dóra Gréta, Rogers Mark Francis, Kóczy Á. László: Tagkilépések és a magyar befolyás változása az Európai Unió Tanácsában

Radványi Anna Ráhel: Kooperatív sztenderd fixfa játékok és alkalmazásuk a vízgazdálkodásban

Solymosi Tamás: Alkuhalmazok és a mag egybeesése

Csató László: A logaritmikus legkisebb négyzetek módszerének karakterizációi

Dobos Imre: Megjegyzés az ökológiai lábnyom input-output modellel való számításához

Nagy Balázs, Szakál Szilvia: Választókerületek alakjának vizsgálata Hu-féle invariáns momentumok alkalmazásával

INDEX

Preface

Kolos Csaba Ágoston, Péter Biró, Integer programming techniques for college admission problem with common quotas

Péter Biró, Mathematics of kidney exchange programmes

Tamás Király, Zsuzsa Mészáros-Karkus, Finding strongly popular matchings in certain bipartite preference systems

Tamás Fleiner, Erzsébet Romsics, Algorithms for cake cutting with equal and unequal shares

Ferenc Forgó, On the enforcement value of soft correlated equilibrium for two-facility, non-increasing, simple linear congestion games

Dóra Gréta Petróczy, Rogers Mark Francis, László Kóczy Á., European Union’s power distribution after a withrawal

Anna Ráhel Radványi, Standard fixed tree games and its applications to water management problems

Tamás Solymosi, Coincidence of bargaining sets and the core

László Csató, Characterizations of the logarithmic least squares method

Imre Dobos, A note on the calculation of ecological footprint with input-output model

Balázs Nagy, Szilvia Szakál, Using Hu moment invariants for analyzing shape of congressional districts

Alkalmazott Matematikai Lapok 36 (2019) 1. szám – kivonat

AML 35 (2018)

A 2017. június 14-16. között Cegléden megrendezett XXXII. Magyar Operációkutatási Konferenciához kapcsolódóan az Alkalmazott Matematikai Lapok két kötetet jelentet meg.

A jelenlegi első kötettel Prékopa András emléke előtt tisztelgünk. A kötet szerzői Prékopa András tanítványai és/vagy munkatársai, valamint a konferencia plenáris előadói.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok szerkesztősége ezúton is köszöni Bozóki Sándornak, Fleiner Tamásnak, Illés Tibornak és Tasnádi Attilának, hogy e különszám vendégszerkesztőiként segítettek a szám elkészültében.

TARTALOMJEGYZÉK

Szász Domokos: Prékopa András és szakdolgozati témám

Prékopa András: Operációkutatás és alkalmazott matematika a SZTAKI-ban

Kolumbán József: Prékopa András erdélyi kapcsolatai

Komáromi Éva: Prékopa András: Lineáris programozás I. – A magyar operációkutatás első félidejéről, ahogy én láttam

Komlósi Sándor: A kvázi-Hesse-mátrix

Szántai Tamás: A valószínűségeloszlás hatása az együttes valószínűségi feltétellel korlátozott sztochasztikus programozási feladatok optimum értékére

Monhor Davaadorzsín: Röviden a PERT valószínűségi megközelítéséről

Mádi-Nagy Gergely: Többváltozós diszkrét momentum problémák és alkalmazásaik

Fleiner Tamás: Mire jók a stabil párosítások? (Stabil párosítások és alkalmazásaik)

Illés Tibor, Molnár-Szipai Richárd: Erősen polinomiális pivot algoritmusok a maximális folyam feladatra

Mellár Tamás: Hiszterézis, útfüggőség, potenciális kibocsátás

Bozóki Sándor, Fleiner Tamás, Illés Tibor, Tasnádi Attila: Utószó

INDEX

Domokos Szász, András Prékopa and the topic of my master thesis

András Prékopa, Operations Research and Applied Mathematics in the Computer and Automation Institute of the Hungarian Academy of Sciences

József Kolumbán, Transylvanian relations of András Prékopa

Éva Komáromi, András Prékopa: Linear Programming I – The first half of the Hungarian Operations Research as I have seen

Sándor Komlósi, On quasi-Hesse matrices

Tamás Szántai, Probabilistic constrained programming and distributions with given marginals

Davaadorjin Monhor, A short expository overview on probabilistic approach to stochastic PERT

Gergely Mádi-Nagy, Multivariate discrete moment problems and their applications

Tamás Fleiner, What are stable matchings good for? (Stable matchings and their applications)

Tibor Illés, Richárd Molnár-Szipai, Strongly polynomial pivot algorithms for maximal flow problem

Tamás Mellár, Hysteresis, path dependence and potential output

Sándor Bozóki, Tamás Fleiner, Tibor Illés, Attila Tasnádi, Epilogue

Alkalmazott Matematikai Lapok 35 (2018) – kivonat

AML 34 (2017)

TARTALOMJEGYZÉK

Benczúr András: Arató Mátyás (1931-2015)

Imreh Csanád emlékére (1975-2017)

Darida Sándor: A Dynamic Matrix Control alkalmazása lineáris differenciálegyenletekre korlátosan változó bemenő jel és változó referencia trajektória esetén

Vass Lajos: Egyfajta valószínűségi módszer utazási jellemzők becsléséhez utasfelmérésből

Dobjánné Antal Elvira, Vinkó Tamás: Egy nemlineáris vegyes-egészértékű optimalizálási feladat különféle modelljeinek komparatív elemzése

Horváth Miklós: Szóráselmélet: matematikai alapok és néhány aktuális kérdés

INDEX

András Benczúr, Mátyás Arató (1931-2015)

Csanád Imreh (1975-2017)

Sándor Darida, The use of Dynamic Matrix Control for controlling linear differential equations for non-constant trajectories with limited input parameter

Lajos Vass, A probability method for the estimation of trip characteristics from passengers surveys

Elvira Dobjánné Antal, Tamás Vinkó, Comparative analysis of several models of the same mixed-integer nonlinear programing problem

Miklós Horváth, Scattering theory: basic mathematical ideas and some recent problems

Alkalmazott Matematikai Lapok 34 (2017) – kivonat